Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK Türkiye)
Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK Türkiye)
Proje Faaliyetleri

Bu sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek olan görev ve faaliyetler belirli sonuçlara ulaşmak amacıyla uygulanacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerin tamamını kendi teşkilat ve yöntemleri çerçevesinde nasıl ele alacaklarını ifade etmelidir.
Görev ve faaliyetlerin tamamı Faydalanıcı ile yakın bir işbirliği içerisinde uygulanır.

Faaliyet 1 : E-PRTR ile uyumlu bir sistemin tasarlanması

Faaliyet 1.1: Mevcut durumun analizi; farklı AB Üye Devletlerinin yasal çerçeveleri ile yapılan karşılaştırmalar da kullanılmak suretiyle, öneriler çerçevesinde, uygulamada ve Ulusal Mevzuattaki aktarıma dair ihtiyaçların belirlenmesi; Türkiye’nin UNECE Protokolüne taraf olması sonucunda ortaya çıkabilecek sorumlulukların analizi
Teslim edilecekler: Yasal boşluk analizi ve aktarım ihtiyaçlarına ilişkin özet rapor
Üye Devletlerin hukuki açıdan karşılaştırılması da dahil olmak üzere öneriler ve uygulama ihtiyaçlarına ilişkin özet rapor
Kiev protokolüne taraf olunmasına istinaden doğan kurumsal yükümlülüklere ilişkin özet rapor.

Faaliyet 1.2: Envanter ve raporlama sisteminin oluşturulması çerçevesinde, ilgili tüm bölümlerin ÇŞB il müdürlüklerinin ve tüm paydaşların koordinasyonu amacıyla toplantılar düzenlenmesi, koordinasyon prosedürlerinin geliştirilmesi ve E-PRTR Sisteminde yer alan tüm sorumluluk ve yetkinliklerin belirlenmesi
Toplantılar, toplamda 180 kişinin katılımıyla Ankara’da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecektir.
Farklı şehirlerden en fazla 140 katılımcının gelmesi beklenmekte olup, bu kişilerin konaklama, seyahat ve yemek giderleri karşılanacaktır.
Yukarıda bahsi geçen paydaşların katılımı ile iki günlük dört toplantı gerçekleştirilecektir. (Katılımcıların dağılımı değişebilir)

  Toplantı süresi Katılımcı sayısı
 Toplantı 1 (ÇŞB Şubeleri) 2 Gün 40
 Toplantı 2 ve 3 (ÇŞB İl Müdürlükleri) her biri 2 Gün (Toplam 4 Gün) her biri 50 (Toplam 100)
 Toplantı 4 (Diğer paydaşlar) 2 Gün 40

Teslim edilecekler: Koordinasyon yapıları - teşkilat şeması, Koordinasyon Prosedürleri, Teşkilat ve Uygulama Kuralları

Faaliyet 1.3: Envanter veritabanı, ulusal E-PRTR sunucusu ve web tabanlı yazılım yapısına ilişkin ihtiyaç değerlendirmesi yapılması
Teslim edilecekler: İhtiyaç değerlendirmesi / yazılım ihtiyaçlarına dair rapor

Faaliyet 1.4: (AT) 166/2006 sayılı Tüzüğün iç hukuka aktarımı için taslak mevzuat önergeleri hazırlanması
Teslim edilecekler: (AT) 166/2006 sayılı Tüzüğü iç hukuka aktaran yönetmelik taslağı

Faaliyet 1.5: E-PRTR mevzuatının uygulamaya geçirilmesine dair Düzenleyici Etki Analizi hazırlanması
Teslim edilecekler: Maliyet-fayda analizi, başa baş analizi ve çok kriterli analiz de dahil olmak üzere Düzenleyici Etki Analizi Raporu

Faaliyet 1.6: Taslak mevzuatın değerlendirilmek ve nihai haline getirilmek üzere paydaşlara ve ilgili kurumlara sunulması
Teslim edilecekler: Nihai yönetmelik taslağı

Faaliyet 1.7: Ulusal E-PRTR mevzuat taslağını uygulamaya geçirmek üzere bir strateji belgesi hazırlanması
Teslim edilecekler: Ulusal E-PRTR mevzuatının uygulanmasına yönelik strateji belgesi

Faaliyet 1.8: E-PRTR web tabanlı yazılımı ile uyumlu ve veri girişi, depolama ve işlemeye (veritabanı, yazılım ve ekipman ÇŞB’ye ait olacaktır) imkan tanıyan bir envanter veritabanının oluşturulması ve tesis tanımlarının envanterden alınarak web tabanlı yazılıma girilebileceği otomatik bir mekanizmanın kurulması ve yazılım üzerinde hesap oluşturulması.
Bu faaliyet, Faaliyet 1.3’ün sonuçlarına dayanacaktır.
Teslim edilecekler:
• Veritabanı mimarisi
• Veri girişi, depolama ve işleme işlemlerini yapacak yazılım ve veri giriş sözlüğü
• Envantere besleme yapan işletmeciler / kurumlar için arayüz yazılımı
• Verilerin eksiksizliğini kontrol edecek yazılım.

Faaliyet 1.9: Envanter verilerin elektronik veritabanına girilmesi ve envanter sorgulama sisteminin geliştirilmesi ve denenmesi.
Teslim edilecekler:
• Raporlama formatı ve talimatların tasarımı
• Veri tutarlılığını kontrol etmeye yönelik yazılım
• Veri güvenilirliğini (doğruluğunu) kontrol etmeye yönelik yazılım
• Sorgulama sisteminin denenmesi ve örnek deneme raporu
• Elektronik Ulusal E-PRTR Envanteri

Faaliyet 1.10: Ulusal E-PRTR Envanter Raporunun hazırlanması
Teslim edilecekler: Ulusal E-PRTR Envanter Raporu

Faaliyet 1.11: AB’ye raporlama yapılması ve bilgilerin kamunun erişimine açılması için uygun bir web tabanlı yazılım hazırlanması (E-PRTR Raporlama Yazılımı - Yazılım ve ekipman ÇŞB’ye ait olacaktır)
Bu faaliyet, Faaliyet 1.3’ün sonuçlarına dayanacaktır.
Teslim edilecekler: E-PRTR uygunluk denemelerine ilişkin web tabanlı E-PRTR Raporlama Yazılım Raporu
Kirletici türlerinin, endüstriyel sektör kodlarının, coğrafi koordinatların ve veri formatının geçerli kılınmasına (validasyonuna) yönelik yazılım

Faaliyet 1.12: Sorgulama sisteminin hazırlanması, CBS arayüzünün geliştirilmesi ve E-PRTR yazılımının denenmesi
Teslim edilecekler:
• Veritabanı yönetimine ilişkin prosedürler
• Hata düzeltme prosedürü
• Gizlilik taleplerinin gözden geçirilmesine yönelik prosedürler, CBS arayüz yazılımı
&bull: Sorgulama sistemi ve örnek deneme raporunun oluşturulması ve denenmesi
• E-PRTR yazılımına ait deneme sonuç raporu

Faaliyet 1.13: 18 E-PRTR Tüzüğü Ek 1’de yer alan dokuz endüstriyel sektörün her biri için iki adet pilot tesis belirlenmesi (toplamda 18 pilot tesis)
Teslim edilecekler:
• Seçim kriterlerinin listesi
• Pilot tesislerin listesi

Faaliyet 1.14: E-PRTR Tüzüğü Ek 2 uyarınca, pilot tesisler tarafından rapor edilecek kirleticilerin belirlenmesi
Teslim edilecekler: Tesis değerlendirme yöntemine ilişkin - Seçilen kirleticilerin listesi

Faaliyet 1.15: Pilot tesislerden ilk raporların alınması ve sistemdeki eksikliklerin analiz edilmesi
Teslim edilecekler:
• Pilot tesislerden alınan raporlama belgeleri
• Sistemdeki eksikliklere ilişkin rapor; sistemin yüklenici tarafından iyileştirilmesine yönelik tavsiyeler.

Faydalanıcının Girdisi
Faydalanıcı, ilgili personelin, Yüklenici ile üzerinde mutabakata varılan süre içerisinde, 18 pilot tesis içerisinden seçilen 18 operatör ile yapılan yazışmalar aracılığıyla, gerektiğinde ise denetim ve kontroller yardımıyla, veri toplama görevini kolaylaştırmasını sağlayacaktır.

Faaliyet 1.16: Saha ziyaretleri
Faaliyet 1.13 için pilot tesislerin seçilmesi veya Faaliyet 1.14 için rapor edilecek kirleticilerin belirlenmesi veya Faaliyet 1.15 için sistem eksikliklerinin analiz edilmesi için saha ziyaretleri gerçekleştirilebilir. Her bir pilot tesis, ÇŞB'nin (Ankara) E-PRTR şubesinden maksimum 5 katılımcı (her ziyaret için) ile iki günlük ziyaretlerle en fazla iki defa ziyaret edilecektir. Katılımcılara saha ziyaretleri için Teknik Destek Ekibi'nden en az 1 kişi eşlik edecektir. Her ziyaret için ÇŞB'nin E-PRTR Şubesinden maksimum 5 katılımcının seyahat ve tam pansiyon konaklama masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Faaliyet 2: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

Faaliyet 2.1: Kurumsal ve teknik eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları yapılması
Teslim edilecekler: Eğitim ihtiyaç analizi çalışması

Faaliyet 2.2: Halkın, E-PRTR Sisteminin tasarlanmasına ilk dönemden başlayarak etkin bir şekilde katılımının sağlanması amacıyla proje konularını, E-PRTR Tüzüğünü ve raporlama sistemini tüm paydaşlarla görüşmek üzere eğitim toplantıları gerçekleştirilmesi.
Eğitim, Ankara’da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecektir.
Farklı şehirlerden en fazla 200 katılımcının gelmesi beklenmekte olup bu kişilerin konaklama, seyahat ve yemek giderleri karşılanacaktır.
Yukarıda bahsi geçen paydaşların katılımı ile bir günlük iki toplantı gerçekleştirilecektir. (Katılımcıların dağılımı değişebilir)

  ÇŞB'den gelen katılımcı sayısı İl Müdürlüklerinden gelen katılımcı sayısı Sanayi ve STK'lardan gelen katılımcı sayısı Toplam katılımcı sayısı
 Toplantı 1 10 81 21 112
 Toplantı 2 10 81 21 112

Çıktı: Toplamda 224 kişinin katılımıyla bir günlük iki eğitim toplantısı gerçekleştirilmesi.

Teslim edilecekler: Eğitim Raporu

Faaliyet 2.3: Düzenleyici Etki Analizi (DEA) metodolojisine ilişkin eğitim verilmesi ve E-PRTR mevzuatının uygulanmasına ilişkin DEA yapılması
Eğitim, Ankara’da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecektir.
Çıktı: ÇŞB personelinin katılımıyla DEA’ya ilişkin 5 günlük bir eğitim gerçekleştirilmesi (20 katılımcı)
Teslim edilecekler: Eğitim Raporu

Faaliyet 2.4: Farklı AB Üye Devletlerde kullanılan E-PRTR sistemlerine ilişkin kurumsal ve teknik şartları incelemek için iki çalışma ziyareti (her biri 5’er günlük) gerçekleştirilmesi (Çalışma ziyaretinin yapılabileceği ülkelerden bir tanesi aşağıdakilerden biri olacaktır: İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda. Yüklenici, diğeri için farklı bir AB Üye Devleti önermekte serbesttir ve seçilen ülkenin gerekçeleri Organizasyon ve Metodoloji'de açıklanmalıdır.).Söz konusu çalışma ziyaretlerine Teknik Destek Ekibi ve ÇŞB’nin E-PRTR ile ilgili ve sorumlu bölümlerinden 10 teknik personel katılacaktır.
Çıktılar: İki AB Üye Devletine 5’er günlük iki çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi
ÇŞB’nin E-PRTR ile ilgili ve sorumlu bölümlerinden 10 teknik personel katılacaktır
Teslim edilecekler: Çalışma Ziyareti Raporu

Faaliyet 2.5: Bir Üye Devletin E-PRTR’nin uygulanmasından sorumlu olan bir kurumunda, özel şirketlerde dahil olacak şekilde sunulacak bir aylık staj imkanıyla, E-PRTR kapsamındaki hesaplama, tahmin ve ölçüm yöntemleri konusunda eğitici koordinatörü olmak üzere E-PRTR’den sorumlu bölümden iki teknik personelin eğitilmesi. Söz konusu iki teknik personelin hangi ülkede eğitim alacağı ÇŞB tarafından belirlenecektir.
Çıktı: İki teknik personelin eğitici koordinatörü olarak eğitilmesi
Teslim edilecekler: Eğitim Raporları

Faaliyet 2.6: E-PRTR Tüzüğü, raporlama sistemi ve uygulamalar konusunda Eğitici Eğitimleri (ÇŞB’nin E-PRTR’den sorumlu bölümünden 6 teknik personel, sanayi birliklerinden 10 temsilci ve STK’lerden 4 temsilci olmak üzere toplam 20 kişi için 15 günlük eğitim).
Farklı şehirlerden gelmesi beklenen en fazla 14 katılımcının konaklama, seyahat ve yemek giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Eğitim yeri, Faydalanıcının da onayı alınmak suretiyle Yüklenici tarafından temin edilecektir.
Teslim edilecekler: Eğitim Raporu

Faaliyet 2.7: E-PRTR envanterinin sonuçları, Türkiye’nin Ulusal E-PRTR Sistemi ve paydaş yükümlülüklerine ilişkin eğitim verilmesi.
Yukarıda bahsi geçen paydaşların katılımıyla 5 yıldızlı bir otelde bir günlük iki eğitim yapılacaktır. (Katılımcıların dağılımı değişebilir)

  ÇŞB'den gelen katılımcı sayısı İl Müdürlüklerinden gelen katılımcı sayısı Sanayi ve STK'lardan gelen katılımcı sayısı Toplam katılımcı sayısı
 Toplantı 1 10 81 21 112
 Toplantı 2 10 81 21 112

Farklı şehirlerden en fazla 200 katılımcının gelmesi beklenmekte olup bu kişilerin konaklama, seyahat ve yemek giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Eğitim yeri, Faydalanıcının da onayı alınmak suretiyle Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Çıktı: Toplamda 224 kişinin katılımıyla bir günlük iki eğitim toplantısı gerçekleştirilmesi.
Teslim edilecekler: Eğitim Raporları

Faaliyet 3: Farkındalık artırma

Faaliyet 3.1: Verilerin hem karar mercileri hem de halk tarafından anlaşılabilirliğini artırmak amacıyla CBS arayüzüyle desteklenen bir Türk Ulusal E-PRTR internet sitesinin ve proje internet sitesinin hazırlanması.
Teslim edilecekler: Türk Ulusal E-PRTR Uygulama prosedürüne ilişkin işlevsel bir internet sitesi

Faaliyet 3.2: E-PRTR farkındalığını artırmak amacıyla farklı broşürlerin ve iki rehberin (Veri toplama ve metodolojiler rehberi ile tahmin, hesaplama ve ölçüm teknikleri rehberi) hazırlanması
Teslim edilecekler:
• Veri toplama ve metodolojiler rehberi (1000 adet)
• Tahmin, hesaplama ve ölçüm teknikleri rehberi (1000 adet)
• Farkındalık artırmak amacıyla hazırlanan farklı broşürler (her broşürden 1000 adet)

Faaliyet 3.3: Dört günlük çalıştaylar ve altı günlük seminerlerle deneyimlerin ve E-PRTR uygulamalarının paylaşılması.
Çalıştayların her biri (1 gün) ÇŞB, İl Müdürlükleri ve sanayi temsilcilerinden oluşan 30 kişilik grupların katılımıyla gerçekleştirilecek olup pilot tesisler ile kazanılan deneyimlerin ve önerilen mevzuatın doğuracağı yasal yükümlülüklerin hatırlatılması amacına hizmet edecektir.
Katılımın kolaylaştırılması amacıyla çalıştaylar, ülkenin farklı yerlerinde gerçekleştirilecektir. Çalıştayların gerçekleştirileceği yerler Faydalanıcı ile birlikte belirlenecektir.
Seminerlerin her biri (1 gün) paydaşlar arasından gelen 40 katılımcıyla gerçekleştirilecek olup eğitim toplantılarında elde edilen bilgilerin ve sorumluluk bilincinin oturması, proje görünürlüğünün sağlanması ve PRTR’nin tamamlanması ve yönetimin sürdürülebilirliği açısından en iyi sonuçlara ulaşılması amacına hizmet edecektir.
Katılımın kolaylaştırılması amacıyla seminerler ülkenin farklı yerlerinde gerçekleştirilecektir. Seminerlerin gerçekleştirileceği yerler Faydalanıcı ile birlikte belirlenecektir.
Çalıştay ve seminerlere farklı şehirlerden gelmesi beklenen en fazla 162 katılımcının konaklama, seyahat ve yemek giderleri karşılanacaktır.
Çıktılar:
• Her birine 30 kişinin katıldığı 4 çalıştay (1 günlük)
• Her birine 40 kişinin katıldığı 6 seminer (1 günlük)

Center finance and contracts unit
niras
csb

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir.
Web sitesi içeriğinden NIRAS IC Sp. Z.o.o. sorumludur. Web sitesinin içeriği Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.